Polityka prywatności

Preambuła

Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych użytkowników. Dlatego oczywiście przestrzegamy przepisów ustawowych dotyczących ochrony danych, w szczególności rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO), federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i ustawy o telemediach (TMG), i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zachować poufność danych. Ponadto ważne jest dla nas, abyś zawsze wiedział, jakie dane przechowujemy i jak je wykorzystujemy. Prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z poniższymi oświadczeniami, które poinformują Cię o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi. Zastrzegamy sobie prawo do okresowego dostosowywania treści niniejszej polityki ochrony danych w celu zapewnienia ochrony w przyszłości, w szczególności zgodnie z nowymi wymogami prawnymi lub rozwojem technicznym. W związku z tym zalecamy regularne zapoznawanie się z naszymi informacjami i uwagami dotyczącymi przetwarzania danych.
Zasadniczo możliwe jest korzystanie z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak użytkownik korzysta z usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie jego danych osobowych może okazać się konieczne.
Dane zbierane automatycznie podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub dane osobowe wprowadzone przez użytkownika podczas korzystania z naszych usług są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zawsze uzyskamy zgodę użytkownika na wymagany cel przetwarzania.

1. imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej

GUTMANN Bausysteme GmbH
Nürnberger Straße 57
91781 Weissenburg / Bay.
Tel.: +49 9141 995 11 36
Fax: +49 9141 995 11 37
E-mail: info@gutmann.de

2. nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Naszym inspektorem ochrony danych jest
Pan Moshammer Martin
Nürnberger Str. 57
91781 Weissenburg
W każdej chwili można również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych. Najlepszym sposobem jest wysłanie wiadomości e-mail na adres: datenschutz@gutmann.de.

3 Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

Zasadniczo gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług.

3.1 Dane osobowe

Dane osobowe to informacje, które można indywidualnie przypisać do użytkownika. Obejmują one na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, płeć, datę urodzenia, numer telefonu lub wiek. Dane nieosobowe to informacje takie jak liczba użytkowników strony internetowej.

3.2 Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie oznacza dowolną operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, odzyskiwanie, przetwarzanie, przekazywanie, przechowywanie, odzyskiwanie i analizowanie.Obejmuje to gromadzenie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Dane osobowe są gromadzone za pośrednictwem tej strony internetowej, jeśli użytkownik przekaże je nam z własnej woli, np. w ramach rejestracji, wypełniając formularze, wysyłając wiadomości e-mail lub, przede wszystkim, zamawiając towar. Wykorzystujemy te dane do celów określonych w każdym przypadku lub wynikających z zapytania, tj. na przykład do podania adresu pocztowego w celu wysłania towaru na ten adres. Dane są przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie dozwolone przez prawo lub jeśli użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych w ramach rejestracji lub w ramach aktywnej relacji biznesowej. W przeciwnym razie użytkownik może korzystać z ogólnych informacji na stronie www.gutmann.de bez ujawniania swoich danych osobowych.

W szczególności dane osobowe są przetwarzane w następujący sposób:

3.2.1 Kontakt

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, zawsze możesz wysłać wiadomość e-mail na adres info@gutmann.de lub do bezpośrednich osób kontaktowych. Zapewniamy, że wykorzystamy Twój adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją prośbę o kontakt.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem formularza kontaktowego zostaną usunięte, gdy tylko zapytanie zostanie rozpatrzone, a dana kwestia zostanie ostatecznie wyjaśniona. Dalsze przechowywanie może mieć miejsce w indywidualnych przypadkach, jeśli jest to wymagane przez prawo.

3.2.2 Zarządzanie kandydatami

Jeśli jesteś zainteresowany jedną z naszych ofert pracy wymienionych na stronie internetowej, możesz w dowolnym momencie wysłać do nas wiadomość e-mail na adres personal@gutmann.de. Zapewniamy, że będziemy przetwarzać podane dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu aplikacyjnego. Dane przechowujemy przez 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacji (przyjęcia lub odrzucenia). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z dokumentów aplikacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

3.3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie wyłącznie za zgodą użytkownika. W zakresie, w jakim uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO służy jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Wyjątek stanowią przypadki, w których uzyskanie zgody z wyprzedzeniem nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone na mocy przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przedumownych.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, art. 6 (1) f DSGVO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

Transmisja danych osobowych między komputerem lub urządzeniem mobilnym użytkownika a naszym serwerem jest zawsze szyfrowana (procedura SSL, Secure Socket Layer).

4 Korzystanie z plików cookie i Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych świadczonej przez Google Inc ("Google").
Google używa plików cookie.
Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkowników są zazwyczaj przesyłane na serwer w USA i tam przechowywane.
Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. W ten sposób na podstawie przetwarzanych danych mogą być tworzone pseudonimowe profile użytkowników.
Korzystamy z Google Analytics tylko z aktywną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Użytkownicy mogą zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; użytkownicy mogą również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z oferty online Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dostępną wtyczkę do przeglądarki.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych do celów reklamowych przez Google oraz opcji ustawień i rezygnacji można znaleźć na stronie internetowej Google:

- Wykorzystywanie danych przez Google podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów.

- Wykorzystywanie danych do celówreklamowych

- Zarządzanie informacjami wykorzystywanymi przez Google do wyświetlania reklam

- Określanie reklam wyświetlanychprzez Google

(Uwaga dotycząca Google Analytics zgodnie z modelem prawnika dr Thomasa Schwenke).

4.1 Podstawa prawna

Nasz uzasadniony interes leży w wyżej wymienionych operacjach przetwarzania danych i w celach, do których dąży. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

5. środki bezpieczeństwa w celu ochrony przechowywanych przez nas danych, technologia SSL

Ustanowiliśmy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika, w szczególności przed utratą, manipulacją lub nieuprawnionym dostępem. Regularnie dostosowujemy nasze środki bezpieczeństwa do bieżącego rozwoju technicznego. Intensywne informowanie i szkolenie naszych pracowników, a także ich zobowiązanie do zachowania tajemnicy danych zapewniają poufne traktowanie danych. Transmisja danych osobowych między komputerem lub urządzeniem mobilnym użytkownika a naszym serwerem jest zawsze szyfrowana (procedura SSL, Secure Socket Layer).

6. korzystanie z usług dostawców w celu przetwarzania danych osobowych/przetwarzanie danych w krajach spoza europejskiego obszaru gospodarczego

Korzystamy z usług dostawców usług w celu świadczenia usług i przetwarzania danych związanych z naszymi usługami i produktami. Usługodawcy przetwarzają dane wyłącznie w ramach naszych instrukcji i zostali zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych. Wszystkie podmioty przetwarzające dane zostały starannie wybrane i uzyskują dostęp do danych użytkownika wyłącznie w zakresie i przez okres wymagany do świadczenia usług lub w zakresie, w jakim użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych.

Dostawcy usług w krajach takich jak USA lub w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego podlegają systemowi ochrony danych, który zasadniczo nie chroni danych osobowych w takim samym stopniu, jak w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli dane użytkownika są przetwarzane w kraju, który nie ma uznanego wysokiego poziomu ochrony danych, takiego jak Unia Europejska, zapewnimy odpowiednią ochronę danych osobowych użytkownika za pomocą przepisów umownych lub innych uznanych instrumentów.

7. okres przechowywania

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak jest to dozwolone przez prawo. Przechowywane dane osobowe zostaną usunięte, jeśli użytkownik cofnie swoją zgodę na ich przechowywanie lub jeśli znajomość tych danych nie jest już wymagana do realizacji celu, dla którego były przechowywane, w szczególności jeśli konto użytkownika zostanie usunięte lub jeśli ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych powodów prawnych. Nie ma to wpływu na odpowiednie ustawowe okresy przechowywania danych zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym lub niemieckim kodeksem podatkowym. W ustawowym okresie przechowywania dane osobowe użytkownika zostaną zablokowane i nie będą wykorzystywane do żadnego innego przetwarzania danych.

8. prawa osób, których dane dotyczą

8.1 Prawo do informacji

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać od nas informacji na temat przechowywanych przez nas danych na jego temat, a także na temat ich pochodzenia, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane te są przekazywane, oraz celu ich przechowywania (art. 15 DSGVO).

8.2 Prawo do odwołania

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie danych, może ją odwołać w dowolnym momencie bez podania przyczyny ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres: info@gutmann.de lub pisemne powiadomienie na adres: GUTMANN AG, Nürnberger Str. 57, 91781 Weissenburg / Bay.

8.3 Prawo do korekty

Jeśli przechowywane przez nas dane użytkownika są nieprawidłowe, użytkownik może je w każdej chwili skorygować (art. 16 DSGVO).

8.4 Prawo do usunięcia i zablokowania danych

Użytkownik ma prawo do zablokowania i usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych (art. 17 DSGVO). Zasadniczo dane osobowe użytkownika zostaną usunięte w ciągu 2 dni roboczych po skorzystaniu z tego prawa. Jeśli prawne, umowne lub podatkowe lub handlowe obowiązki przechowywania danych lub inne prawnie uzasadnione powody są sprzeczne z usunięciem, zamiast usunięcia danych można przeprowadzić jedynie ich zablokowanie. Po usunięciu danych nie jest już możliwe udzielanie informacji.

8.5 Prawo do przekazywania danych

Jeśli użytkownik zażąda udostępnienia przekazanych nam danych osobowych, udostępnimy lub przekażemy te dane użytkownikowi lub innemu podmiotowi odpowiedzialnemu w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, jeśli użytkownik sobie tego zażyczy. To ostatnie jednak tylko wtedy, gdy jest to technicznie możliwe (art. 20 DSGVO).

8.6 Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w dowolnym momencie i bez podania przyczyny (art. 7 ust. 3 DSGVO). Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu możemy jednak nie być już w stanie w pełni oferować naszych usług, ponieważ niektóre usługi wymagają przetwarzania określonych danych osobowych.

8.7 Kontakt w celu dochodzenia praw osób, których dane dotyczą

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@gutmann.de lub pocztą tradycyjną pod adresem Gutmann AG, Nürnberger Str. 57,
91781 Weissenburg, podane przez niego dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu, jeśli dotyczy) będą przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub prośby użytkownika. Usuwamy dane powstałe w tym kontekście, gdy przechowywanie nie jest już konieczne lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją prawne zobowiązania do przechowywania danych.

9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw do właściwego organu nadzorczego wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeśli uważa, że jego prawa wynikające z RODO zostały naruszone.

 

Korzystanie z platformy AUSSCHREIBEN.DE
Korzystamy z usług platformyAUSSCHREIBEN .DE na naszej stronie internetowej, aby zapewnić wygodny sposób wybierania i pobierania naszych tekstów przetargowych. AUSSCHREIBEN.DE wykorzystuje między innymi pliki cookie do rozpoznawania sesji oraz usługi Google Analytics i Matomo. Informacje na ten temat można znaleźć w informacjach o ochronie danych na stronie AUSSCHREIBEN. DE.

Kontaktformular
Newsletter Anmeldung
Kundenbereich/Log-In